Grant Rektorski 2010

Grant Rektorski: „Opracowanie założeń do projektu kształtowania krajobrazu oraz strategii rozwoju dla gminy Dębe Wielkie”

Abstrakt
Realizowany przez Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Politechniki Warszawskiej Grant Rektorski: „Opracowanie założeń do projektu kształtowania krajobrazu oraz strategii rozwoju dla gminy Dębe Wielkie”, dotyczy wpływu budowy autostrady A2 na obszar gminy. Dębe wielkie usytuowane na terenach rolniczych, jest typowym przykładem wpływu aglomeracji warszawskiej oraz rozwijającego się miasta Mińsk Mazowiecki. Badania dotyczą problemów jakie niesie za sobą dana inwestycja. Rozpatrywane są aspekty pozytywne jak i negatywny. W szczególności badane jest oddziaływania drogi szybkiego ruchu na społeczność lokalną, środowisko przyrodnicze oraz powiązania przestrzenne.
Praca składa się z następujących części: opisu Gminy, analizy Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy, opisu i analizy ankietyzacji, podstawowych informacji o sieci autostrad w Polsce oraz danych technicznych autostrady A2, analizy przebiegu autostrady A2 przez Gminę oraz oceny charakteru krajobrazu Gminy Dębe Wielkie na terenach przeznaczonych pod tą drogę.
Opracowanie zakończone jest analizą SWOT czyli słabymi, mocnymi stronami oraz szansami i zagrożeniami płynącymi z budowy autostrady. Przedstawiona została perspektywa rozwoju gminy i zmian powstałych na skutek oddziaływania autostrady A2.

Tekst grantu 2010