Grant rektorski 2015

W ostatnią niedzielę otrzymaliśmy radosną wiadomość o zdobyciu przez Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Politechniki Warszawskiej grantu rektorskiego na 2015 rok. Tematem grantu jest „Określenie czynników środowiskowych i urbanistycznych wpływających na stan zdrowia mieszkańców miasta st. Warszawy. Utworzenie rankingu warszawskich dzielnic”. W realizację projektu zaangażowani są studenci oraz pracownicy naukowi Wydziału Geodezji i Kartografii, zaś kierownikiem grantu jest Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii prof. dr hab. Alina Maciejewska.

Koordynatorka zespołu Ada Potocka podkreśla, że jest to pierwszy tego typu grant, który przy pomocy starszych członków tworzą członkowie najmłodsi, a nawet kandydaci. Celem projektu jest zbadanie czynników środowiskowych i urbanistycznych oraz określenie ich wpływu na stan zdrowia mieszkańców Warszawy w poszczególnych dzielnicach. Dr Józef Dobija, który prowadzi opiekę merytoryczną nad grantem, wyszczególnia istotne dla jakości życia czynniki: celem niniejszego grantu studenckiego jest próba pokazania związku między stanem zagospodarowania przestrzennego Warszawy, zabudowy, ruchu miejskiego czy też rozmieszczenia skupisk ludności i obszarów zieleni a kondycją zdrowotną mieszkańców Warszawy.” Określenie tych czynników pozwoli stworzyć ranking dzielnic najlepszych dla zdrowia oraz wyznaczyć kierunku rozwoju miasta w celu poprawy jakości życia jego mieszkańców. „Ranking dzielnic według analizowanych  zagrożeń powinien posłużyć do określenia działań nad poprawą procesów planistycznych, gospodarczych, ekologicznych czy też strategicznych w celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego (jakości życia) populacji ludzi zamieszkujących stolicę” podsumowuje dr Dobija.

„Szczególnie ważnym czynnikiem we współczesnych, gwałtownie rozwijających się miastach jest ustalenie wpływu zagospodarowania przestrzeni miejskiej na stan zdrowia ich mieszkańców. Gospodarka przestrzenna jako interdyscyplinarny kierunek musi w ramach racjonalizacji zagospodarowania przestrzennego miast odpowiedzieć na pytanie o skutki stanu dzisiejszego zagospodarowania tych przestrzeni. Najpełniejszą odpowiedź dają nam badania nad stanem zdrowia populacji miejskiej” argumentuje dr Dobija. Stan zdrowia mieszkańców Warszawy zostanie oceniony przy wykorzystaniu danych z raportu „Stan zdrowia mieszkańców Warszawy w latach 1999 – 2008”, wykonanego przez Biuro Polityki Zdrowotnej Urzędu m. st. Warszawy. „Raport ten wskazuje na bardzo istotne zróżnicowanie tego zjawiska na obszarze miasta w układzie dzielnic, gdzie (w jakich dzielnicach) występuje największa liczba zachorowań ludności, nie daje jednak odpowiedzi na pytanie o ich przyczyny środowiskowe, które w decydującym stopniu zależą od człowieka” podkreśla dr Dobija.

Odnalezienie odpowiedzi na to pytanie będzie celem naszych prac przez najbliższe miesiące. Rezultaty grantu zostaną zaprezentowane podczas obchodów stulecia Politechniki Warszawskiej, natomiast współpraca z Kołem Naukowym Informatyków, działającym przy Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej pozwoli na wizualizację rezultatów prac w postaci aplikacji mobilnej obrazującej stan środowiska wybranych dzielnic.