Grant Rektorski 2014

Zastosowanie technologii GIS do wyznaczania potencjalnych lokalizacji inwestycji fotowoltaicznych

Polski sektor energetyczny stoi obecnie przed poważnymi wyzwaniami. Konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań wywołanych wysokim zapotrzebowaniem na energię, wymogami stawianymi przez Unię Europejską w zakresie odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska. W związku z przyjęciem przez Polskę programu Unii Europejskiej „3 x 20%”, jesteśmy zmuszeni znacznie zwiększyć udział pozyskiwanej energii ze źródeł odnawialnych. W związku z tym analiza najbardziej przydatnych obszarów pod lokalizację farm fotowoltaicznych jest kluczowa dla uzyskania jak największej opłacalności z budowy elektrowni opierających się na technologii OZE.
Celem badań było opracowanie metodyki wyznaczania potencjalnych lokalizacji inwestycji fotowoltaicznych z zastosowaniem technologii GIS (Geographical Information Systems).
Kluczowym elementem projektu było wykonanie szczegółowej analizy wielokryterialnej, pozwalającej na wybór najkorzystniejszych lokalizacji farm fotowoltaicznych dla przyjętych, na wstępnym etapie projektu, obszarów testowych. Zostały one wybrane w trzech różnych miejscach Polski: na obszarze nizinnym, wyżynnym i podgórskim, w celu największego zróżnicowania ich krajobrazu. Wynikiem analiz była szczegółowa ocena każdego z tych terenów. Zadanie zostało zrealizowane m.in. poprzez wykonanie inwentaryzacji środowiskowej i urbanistycznej terenu, analizy dokumentów planistycznych oraz danych statystycznych, pozyskanie wiedzy o przyjętych standardach przy projektowaniu przedmiotowej inwestycji, a także zapoznanie się z dotychczas stosowanymi działaniami o podobnym zakresie i ich skutecznością. Analizy zostały oparte na obserwacjach własnych, pomiarach oraz pozyskanych materiałach. Projekt badawczy założył także wypracowanie nowatorskich technologicznie rozwiązań w jednym z najważniejszych sektorów gospodarki kraju, jakim jest energetyka. Dzięki uniwersalności wykonanej analizy może zostać ona zaimplementowana przy podobnego typu rozważaniach. Na potrzeby projektu zostały opracowane odpowiednie kryteria wyboru najbardziej korzystnych miejsc do lokalizacji inwestycji, które w połączeniu z dostępnymi narzędziami do wykonywania analiz przestrzennych, dały interesujące wyniki pozwalające jednoznacznie określić, gdzie można będzie, przy zakładanej budowie elektrowni, zminimalizować koszty oraz zmaksymalizować zyski.