Grant Rektorski 2015

Grant rektorski „Określenie czynników środowiskowych i urbanistycznych wpływających na stan zdrowia mieszkańców miasta st. Warszawy. Utworzenie rankingu warszawskich dzielnic” został zrealizowany w 2015 r. przez kandydatów i członków Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Głównym celem projektu było zbadanie związków korelacyjnych pomiędzy stanem środowiska przyrodniczego a stanem zdrowia mieszkańców Warszawy oraz utworzenie rankingu dzielnic najlepszych dla zdrowia ich mieszkańców.

Dane dotyczące stanu środowiska przyrodniczego, udostępnione przez odpowiednie jednostki administracji publicznej, zostały wyselekcjonjowane pod względem ich aktualności oraz potencjalnej relacji ze zdrowiem ludności Warszawy. Dane o zdrowiu mieszkańców zostały pozyskane z raportu Stan Zdrowia Mieszkańców Warszawy w latach 2009-2011 (UM Warszawy, 2013).

Metodą wielokryterialnej analizy porównawczej poszczególnym obszarom badawczym (dzielnicom) zostały przypisane wskaźniki stanu środowiska przyrodniczego oraz stanu zdrowia. Analiza korelacji pomiędzy tymi wskaźnikami pozwoliła zidentyfikować czynniki środowiskowe o najwyższym stopniu korelacji ze stanem zdrowia mieszkańców. Na podstawie wartości wskaźników czynników w danych obszarach badawczych powstał ranking dzielnic Warszawy.

Rezultaty przeprowadzonych analiz zostały przedstawione w trakcie spotkania dyskusyjnego „Przestrzeń miasta a zdrowie”, zorganizowanego przez Koło z udziałem ekspertów. Konkluzje ze spotkania oraz opinie uczestników zostały uwzględnione przy projektowaniu makiety przedstawiającej fragment wzorcowej przestrzeni miejskiej, z uwzględnieniem wpływu czynników środowiskowych na zdrowie. Współpraca z Kołem Informatyków, działającym przy Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych, pozwoliła na stworzenie aplikacji mobilnej przedstawiającej wykorzystane dane oraz wyniki korelacji.

Rezultaty grantu wskazują, że do głównych problemów środowiskowych miasta należą zanieczyszczenia atmosferyczne, niekontrolowana urbanizacja stref podmiejskich, nierównomierny rozkład funkcji w przestrzeni oraz niski poziom zagospodarowania zieleni. Natomiast najsilniej ze stanem zdrowia mieszkańców Warszawy wiążą się czynniki związane z komunikacją. Wyniki grantu wykazują konieczność ograniczenia transportu indywidualnego w mieście, rozwój alternatywnych środków transportu oraz silną kontrolę procesu modernizacji ulic. Warunkiem rozwiązania zidentyfikowanych problemów jest odpowiednie wykorzystanie instrumentów administracyjnych i planistycznych, a w szczególności pokrycie badanych terenów miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.