Obrona grantu rektorskiego 2015

1_pom

Przewodniczący komisji dr Dariusz Gotlib

20 stycznia 2016 r. miała miejsce obrona grantu „Określenie czynników środowiskowych i urbanistycznych wpływających na stan zdrowia mieszkańców miasta st. Warszawy. Utworzenie rankingu warszawskich dzielnic”, realizowanego w ubiegłym roku przez członków i kandydatów do Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej.

Przewodniczącym komisji odbierającej grant był prodziekan ds Nauki i Rozwoju dr hab. inż. Dariusz Gotlib. Dr hab. inż. Lech Łobocki był recenzentem pracy. W składzie komisji zasiadała Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii prof. Alina Maciejewska, prodziekan ds Nauczania dr hab. inż Janusz Walo oraz dr hab. inż. Antoni Szafranek i dr hab. inż. Paweł Pędzich.

W trakcie 20-minutowej prezentacji przedstawicielki Koła nakreśliły zakres wykonanych prac i otrzymane rezultaty, jak również chęć i potrzebę kontynuowania badań nad zależnością zdrowia ludzkiego od stanu środowiska przyrodniczego. Zaprezentowany projekt spotkał się z zainteresowaniem członków komisji, czego rezultatem była długa i ożywiona dyskusja. Wzbudził również parę wątpliwości, jak również pomysłów na kontynuację lub współpracę.

Prezentacja wniosków z grantu

Prezentacja wniosków z grantu

Recenzent wykonanych prac, dr Lech Łobocki, zwrócił uwagę na wiek mieszkańców miasta i jego możliwe konotacje z otrzymanymi wynikami. Przestrzegł również przed możliwymi konsekwencjami publikacji wyników badań, które w negatywnym świetle stawiają władze danego regionu. Za przykład podał przypadek miasta, które po publikacji niekorzystnych wyników analizy jakości powietrza weszło na drogę sądową (!). Jako puentę tej historii zalecił uzyskanie miasta Warszawy jako patrona dalszych badań.

Przewodniczący komisji, dr Gotlib, entuzjastycznie podszedł do prezentowanego tematu. Zasugerował uzupełnienie obecnych analiz o czynniki związane z hałasem oraz uszczegółowienie badania. Pochwalił dobór tematu jako kontrowersyjny i ciekawy, zaś prelegentki za poziom prezentacji i dyskusji. Zapewnił również o możliwościach współpracy między Katedrami. Z opinią prodziekana skonfrontował się dr Janusz Walo, zaznaczając, żeby szczegółowość naszych badań, dostosować do potencjalnego odbiorcy.

Następnie prelegentki oraz członkowie Koła zostali poproszeni o chwilę cierpliwości, gdy Komisja za zamkniętymi drzwiami ocieniała nasz projekt. I – tak! Udało się! Grant został w całości obroniony i odebrany, zaś nam nie pozostało nic innego jak dalej drążyć temat zdrowia i środowiska i cieszyć się nadchodzącą sesją, przepraszam, feriami.

Członkowie KNGP oraz komisja w trakcie prezentacji

Członkowie KNGP oraz komisja w trakcie prezentacji