Grant Rektorski 2016: nowelizacja Prawa Wodnego a planowanie przestrzenne

Grant rektorski „Analiza wpływu nowelizacji ustawy Prawo Wodne na planowanie przestrzenne obszarów zagrożonych powodzią na przykładzie rzeki Liwiec.”  został zrealizowany w 2016 r. przez członków Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Głównym celem projektu było zbadanie wpływu wprowadzonych zmian w Prawie Wodnym dotyczących zniesienia konieczności uwzględnienia map powodziowych w planowaniu przestrzennym na przyszłe zagospodarowanie obszarów zagrożonych powodzią oraz ocena potencjalnych strat powodziowych.

Dane przestrzenne dotyczące zarówno terenu jak i jego pokrycia oraz zasięgi zalewów, udostępnione przez odpowiednie jednostki administracji publicznej, zostały wykorzystane do stworzenia bilansu przestrzennego obszaru gmin Liw i Mokobody oraz ocenę skali problemu. Pozyskane dokumenty planistyczne po zestawieniu z obszarami potencjalnego zagrożenia powodziowego pozwoliły na wyznaczenie lokalizacji niebezpiecznych oraz błędów w  powyższych dokumentach skutkujących dopuszczeniem zabudowy na terenach zalewowych. Dodatkowo dokonano oceny potencjalnych strat powodziowych zarówno wymiernych jak i niewymiernych.

Rezultatem przeprowadzonych analiz jest ocena zasadności nowo wprowadzonych przepisów ustawy „Prawo Wodne” oraz wypracowana koncepcja zmian w dokumentach planistycznych likwidująca lub znacznie redukująca skalę potencjalnych strat wywołanych powodzią na tym obszarze. Wyniki grantu wskazują, że niespójność przepisów może spowodować niejasność i rozbieżności w decyzjach organów posiadających władztwo planistyczne, organów opiniujących i zatwierdzających dokumenty planistyczne, a także organów odwoławczych. Błędy w tych dokumentach dopuszczają zabudowę na terenach zalewowych tym samym zwiększając ryzyko powstawania strat.