Warsztaty o nowym SUiKZP m.st. Warszawy

Członkowie i kandydaci Koła mieli okazję 1 grudnia wziąć udział w miejskich warsztatach dotyczących tworzenia nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy pt. „Jak rozwijać Warszawę w oparciu o dobre sąsiedztwo”. W trakcie warsztatów odbyła się dyskusja na temat zasad dobrego sąsiedztwa, a następnie rozpoczęto prace nad przekształceniem obszarów problemowych – nasz zespół, w którego skład oprócz sześciorga studentów weszła trójka działaczy i radnych z Białołęki, zajmował się terenami osiedla Międzylesie w Wawrze. Prezentacja propozycji zespołów była bardzo ożywiona i przyniosła ciekawe wnioski także dla planistów tworzących nowe studium Warszawy.

war