Grant Rektorski 2008

Grant Rektorski: “Analiza zmian funkcji zagospodarowania przestrzennego okolic jeziora Łąkie”

Celem projektu było badanie stanu środowiska przyrodniczego i zagrożeń powstałych na wybranym obszarze gminy Skępe. Podejmowane działania miały na celu określenie głównych kierunków wykorzystania gruntów oraz określenia głównych funkcji dla omawianego obszaru. Do celów realizacji projektu ograniczyliśmy obszar opracowania do najbardziej interesujących ze względów przyrodniczych miejscowości bezpośrednio przylegających do jeziora – Łąkie, Wólka, Szczekarzewo oraz Rumunki Skępskie.

Analizie poddano mapy glebowo-rolnicze, ewidencyjne, siedlisk leśnych, teksty uchwał gminy, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, wszelkie możliwe do pozyskania w różnych instytucjach dane. Prace terenowe obejmowały inwentaryzację elementów środowiska przyrodniczego w obszarze objętym badaniem.

W wyniku przeprowadzonych badań określono główne źródła zanieczyszczeń jeziora Łąkie, wykonano ocenę wpływu intensywnego zagospodarowania rekreacyjnego terenu wokół jeziora oraz wyznaczono obszary problemowe. Opracowana analiza SWOT pozwoliła wskazać słabe i mocne strony Gminy, oraz inwestycje, które powinny być realizowane w pierwszej kolejności. Powstało 100 stron opracowania, oraz podłoże pod wykonanie dalszych prac, kartograficznych, opisowych, planistycznych.