Konsultant Koła

wojciech_bartoszczukDr hab. inż. arch. Wojciech Bartoszczuk

konsultant ds. urbanistycznych

e-mail: wbartoszczuk@gik.pw.edu.pl

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

Rozwój naukowy

Tytuł zawodowy magistra dziedzinie architektury i urbanistyki w 1996 roku.

Stopień doktora nauk technicznych w 2003 roku.

Stopień doktora habilitowanego z zakresu inżynierii lądowej i transportu w 2019 roku.

Dorobek naukowy

Autor/współautor 14 prac naukowo-badawczych, referatów i publikacji (w tym 4 w języku angielskim) i promotor 37 prac dyplomowych (32 inżynierskich i 5 magisterskich) na kierunku Gospodarka Przestrzenna.

Pozycja naukowa i zawodowa

 • Członek Towarzystwa Urbanistów Polskich – od roku 1997;
 • Przedstawiciel Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzędu m.st. Warszawy w V projekcie badawczym UE „URBS PANDENS”, koordynowanym przez Potsdam Institute for Climate Impact Research, dotyczącym problemów dezurbanizacji w wybranych aglomeracjach europejskich w latach 2003-2004;
 • Główny specjalista w Urzędzie m.st. Warszawy, w Biurze Architektury i Planowania Miejscowego – od 2006 roku;
 • Sekretarz międzynarodowego konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej – 2007r;
 • Sekretarz Rady Architektury i Rozwoju Warszawy przy Prezydencie m.st. Warszawy – lata 2007-2009;
 • Sekretarz Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Prezydencie m.st. Warszawy – lata 2008-2013;
 • Sekretarz Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Koło” w Warszawie w latach 2010-2013.

Koordynator prac badawczych:

 • Członek zespołu autorskiego, który opracował Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sandomierza oraz ponad 20 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (uchwalone w latach 1999-2005, w gminach: Lesznowola, Piaseczno, Sokołów Podlaski);
 • Współpraca przy sporządzaniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy- uchwalone w 2006 roku;
 • Członek zespołu autorskiego projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa w latach 2008-2011.

Funkcje:

 • Adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej – lata 2004-2006 oraz 2008-2009;
 • Prowadzący zajęcia dydaktyczne w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku oraz Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego w Falentach – lata 2006-2008;
 • Adiunkt w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym na Wydziale Geodezji i Kartografii – od 15 października 2009 roku – nadal;
 • Konsultant ds. urbanistycznych Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Geodezji i Kartografii PW od 2010 roku.

Nagrody:

 • Wyróżnienie w konkursie na Koncepcję fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia Piaseczna (współautor) – 2001 r.;
 • Nagroda Ministra Infrastruktury II stopnia za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie planowania przestrzennego i urbanistyki za Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sandomierza uchwalone w 2000 r. – 2001 r.