Regulamin Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Nazwa Koła brzmi Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej, zwane dalej Kołem.

§ 2

Koło działa przy Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

§ 3

Koło działa zgodnie z obowiązującym prawem w szczególności z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz ze Statutem Politechniki Warszawskiej.

§ 4

Koło nie posiada osobowości prawnej i działa w ramach struktury Politechniki Warszawskiej.

ROZDZIAŁ II

Cele Koła

§ 5

Przedmiotem działalności Koła są szeroko pojęte zagadnienia związane z zagospodarowaniem i kształtowaniem przestrzeni, dotyczące zrównoważonego rozwoju, lokalnego i regionalnego, kwestii środowiska przyrodniczego, rozwoju społeczno – gospodarczego, oraz w szczególności zagadnienia związane z kształtowaniem i projektowaniem urbanistycznym.

§ 6

Celem Koła jest ułatwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania zainteresowań związanych z gospodarką przestrzenną oraz poszerzanie, promowanie i upowszechnianie wiedzy dotyczącej powyższych zagadnień, w tym rozpropagowywanie na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej kierunku gospodarka przestrzenna. Koło ma na celu również kształtowanie w jego członkach umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów, realizacji przedsięwzięć oraz nawiązywania kontaktów zawodowych.

§ 7

Koło realizuje cele, o których mowa w §6, przez:

 • organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, odczytów, dyskusji i innych wydarzeń popularno – naukowych związanych z celami Koła;
 • rozpatrywanie zagadnień naukowo – badawczych;
 • współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Koła, a także kołami naukowymi działającymi w Politechnice Warszawskiej i innych ośrodkach naukowych;
 • organizowanie wyjazdów naukowych.

ROZDZIAŁ III

Członkowie Koła

§ 8

Koło tworzą:

 • członkowie zwyczajni;
 • członkowie honorowi.

§ 9

Członkiem Koła może zostać każdy student i doktorant Politechniki Warszawskiej zainteresowany realizacją celów Koła.

§ 10

 1. Członkostwo nabywa się na mocy uchwały Zarządu, wydanej po rozpatrzeniu osobistego wkładu Kandydata na członka Koła.
 2. Kandydatowi na członka Koła przysługuje odwołanie od uchwały Zarządu w terminie 7 dni od otrzymania uchwały Zarządu.

§ 11

Członek zwyczajny Koła ma prawo:

 • uczestniczenia w Walnym Zebraniu;
 • uczestniczenia w otwartych zebraniach władz Koła;
 • korzystania z pomocy pracowników naukowych współpracujących z Kołem;
 • zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Koła;
 • czynnego i biernego prawa wyborczego;
 • działania w imieniu Koła, po uzyskaniu upoważnienia od zarządu Koła;
 • otrzymywania beneficjum w postaci:
  1. dofinansowań do wyjazdów, szkoleń i wszelkich innych inicjatyw Koła, przyznawanych przez Zarząd;
  2. gadżetów przygotowywanych przez Koło na okoliczność konferencji, seminariów oraz wszystkich innych projektów;
 • korzystania z urządzeń, sprzętów i wszelkich form działalności Koła w zakresie realizacji wymienionych w rozdziale II celów Koła.

§ 12

Członek zwyczajny Koła ma obowiązek:

 • przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz uchwał organów Koła;
 • aktywnie uczestniczyć w pracach Koła;
 • dbać o pozytywny wizerunek Koła i Politechniki Warszawskiej;
 • uczestniczyć w przynajmniej jednym projekcie Koła w okresie jednego roku akademickiego;
 • terminowo wywiązywać się z powierzonych prac.

§ 13

Członkostwo ustaje na skutek:

 • wykluczenia – dokonanego w drodze uchwały Walnego Zebrania, w przypadku postępowania członka sprzecznego z niniejszym Regulaminem, Statutem PW lub w inny sposób nie dającego się pogodzić z obowiązkami studenta Politechniki Warszawskiej;
 • wykreślenia – dokonanego w drodze uchwały Zarządu, w przypadku utraty przez członka statusu studenta lub doktoranta Politechniki Warszawskiej (nie dotyczy członków honorowych) oraz na wniosek samego członka;
 • śmierci członka.

§ 14

Członkami honorowymi Koła mogą być absolwenci Politechniki Warszawskiej lub zatrudnieni w niej nauczyciele akademiccy, a także inne osoby, które położyły szczególne zasługi dla rozwoju Koła.

§ 15

Członkostwo honorowe zostaje nadane w drodze głosowania Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu.

§ 16

Członkowie honorowi są zobowiązani do godnego reprezentowania Koła.

§ 17

Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

ROZDZIAŁ IV

Władze Koła

§ 18

Władzami Koła są:

 • Zarząd;
 • Walne Zebranie Członków Zwyczajnych Koła, zwane Walnym Zebraniem.

§ 19

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 • określanie kierunków pracy Koła;
 • wybór, odwoływanie i uzupełnianie składu Zarządu;
 • udzielanie absolutorium z działalności Zarządu za dany rok akademicki;
 • uchwalanie zmian w Regulaminie Koła;
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
 • nadawanie członkostwa honorowego;
 • podejmowanie decyzji dotyczącej wyboru i zmiany Opiekuna Koła;
 • podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Koła.

§ 20

Walnemu Zebraniu przewodniczy Prezes Koła, lub osoba przez niego wyznaczona.

§ 21

 1. Zarząd zwołuje Walne Zebranie przynajmniej raz w roku.
 2. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania ogłaszany jest przez Zarząd nie później niż 7 dni przed terminem Walnego Zebrania. W wyborze terminu Zarząd kieruje się dogodnością czasową członków zwyczajnych.
 3. Zarząd ma obowiązek zwołać Walne Zebranie także:
  • na wniosek co najmniej 25% członków Koła, w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty wpłynięcia wniosku;
  • na wniosek Opiekuna Koła w terminie 14 dni od wpłynięcia wniosku.

§ 22

 1. Uchwały organów Koła podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.
 2. W przypadku braku kworum głosowanie zostaje powtórzone na następnym Walnym Zebraniu, na którym kworum nie jest wymagane, nie później niż 10 dni od daty pierwotnego zebrania.

§ 23

 1. Uchwały organów Koła nie mogą naruszać powagi lub interesu Politechniki Warszawskiej.
 2. Uchwały organów Koła mogą być uchylone przez Rektora Politechniki Warszawskiej w przypadku ich niezgodności z przepisami prawa, Statutem Politechniki Warszawskiej lub niniejszym Regulaminem.

§ 24

 1. Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie na okres jednego roku.
 2. Zarząd składa się z od trzech do pięciu członków zwyczajnych Koła.
 3. Funkcję członka Zarządu pełnić można wielokrotnie.
 4. Zarząd wybiera ze swego grona: Prezesa, Zastępcę oraz Sekretarza, Skarbnika i Rzecznika.

§ 25

Oświadczenia woli w imieniu Zarządu oraz Koła może składać Prezes Koła bądź inna osoba upoważniona przez Prezesa.

§ 26

Obowiązkami członków Zarządu jest:

 • kierowanie bieżącą działalnością Koła;
 • reprezentowanie Koła;
 • wybór koordynatorów projektów oraz innych funkcji pozazarządowych w Kole;
 • podział do komisji wydziałowych i SSPW;
 • obecność na liście mailingowej SSPW oraz RKN;
 • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
 • przyjmowanie oraz wykreślanie członków Koła;
 • podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania.

§ 27

 1. Wybory do Zarządu odbywają się w listopadzie, zwyczajowo, w drugim jego tygodniu.
 2. Kandydaci na członków Zarządu nie później niż 7 dni przed terminem wyborów wypełniają formularz kandydata na członka Zarządu. Nie później niż 6 dni przed terminem wyborów Zarząd udostępnia przynajmniej członkom zwyczajnym listę kandydatów na członków Zarządu oraz wypełnione przez nich formularze.
 3. Kandydaci przygotowują prezentację z programem wyborczym. W przypadku prezentacji w formie elektronicznej przekazują ją Zarządowi przynajmniej dzień przed terminem wyborów.
 4. Członków Zarządu obejmuje tajemnica wyborcza, do dnia ogłoszenia kandydatów na członków Zarządu.
 5. W trakcie Zebrania Walnego kandydaci przedstawiają przygotowane wcześniej prezentacje w kolejności losowej.
 6. Członkowie zwyczajni i goście mogą zadawać pytania kandydatom na członków Zarządu po przedstawieniu wszystkich prezentacji.

§ 28

 1. Zaprzysiężenie Zarządu następuje dwa tygodnie po wyborach. W tym czasie ustępujący Zarząd spotyka się co najmniej raz z nowo wybranym Zarządem w celu przekazania informacji na temat pełnionych funkcji.
 2. Zarząd zobowiązany jest do zmiany karty upoważnień dostępności klucza do siedziby Koła oraz haseł do kont internetowych w przeciągu dwóch tygodni od wyboru Nowego Zarządu.

§ 29

Wybory uzupełniające do Zarządu przeprowadza się w wyniku:

 • utraty członkostwa w Kole przynajmniej jednego z członków Zarządu;
 • odwołania członka przez Walne Zebranie;
 • podania się członka Zarządu do dymisji.

Wybory te przeprowadza się w terminie jednego miesiąca od zaistnienia wyżej wymienionych sytuacji podczas Walnego Zebrania.

§ 30

Zarząd lub członek Zarządu może być odwołany przez Walne Zebranie na wniosek co najmniej 25% liczby członków Koła.

ROZDZIAŁ V

Opiekun Koła

§ 31

 1. Opiekunem naukowym Koła może zostać pracownik naukowy Wydziału Geodezji
  i Kartografii Politechniki Warszawskiej.
 2. Opiekun naukowy Koła wybierany jest na czas nieokreślony.

§ 32

Do kompetencji Opiekuna Koła należy:

 • Wspieranie i koordynacja działalności Koła;
 • Zatwierdzanie tematów badawczych podejmowanych przez Koło;
 • Merytoryczna pomoc w realizacji tematów badawczych podejmowanych przez Koło.

§ 33

Decyzja o wyborze i zmianie Opiekuna podejmowana jest na Walnym Zebraniu, po uprzednim zasięgnięciu opinii Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii.

ROZDZIAŁ VI

Majątek i finanse Koła

§ 34

 1. Praca w organach Koła ma charakter społeczny.
 2. Dla realizacji swoich celów Koło korzysta ze środków finansowych:
  • przyznanych przez Uczelnię z jej budżetu;
  • przekazanych przez sponsorów w formie darowizny;
  • wypracowanych przez członków Koła i przekazanych na konto uczelni na podstawie umów zawieranych przez uczelnię z innymi podmiotami;
  • dobrowolnych składek członków Koła w przypadku zatwierdzenia ich przez Walne Zebranie członków.

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

§ 35

 1. Zmiany dotyczące Regulaminu wprowadza się w drodze uchwały Walnego Zebrania przyjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych
  do głosowania.
 2. Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Rektora Politechniki Warszawskiej.

§ 36

Rozwiązanie Koła następuje w drodze:

 • uchwały Walnego Zebrania przyjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Koła;
 • decyzji Rektora o wykreśleniu z Rejestru;
 • uchwały Senatu Politechniki Warszawskiej podjętej na wniosek Rektora Politechniki Warszawskiej, na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm. )