Kodeks dobrych praktyk Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 1. Nazwa Koła brzmi Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej (w skrócie KNGP), zwane dalej Kołem.
 2. Koło działa przy Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.
 3. Koło działa zgodnie z obowiązującym prawem w szczególności z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz ze Statutem Politechniki Warszawskiej.
 4. Koło nie posiada osobowości prawnej i działa w ramach struktury Politechniki Warszawskiej.

ROZDZIAŁ II

Cele Koła

 1. Przedmiotem działalności Koła są szeroko pojęte zagadnienia związane z zagospodarowaniem i kształtowaniem przestrzeni, dotyczące zrównoważonego rozwoju w skali lokalnej i regionalnej, kwestii środowiska przyrodniczego, rozwoju społeczno – gospodarczego, oraz w szczególności zagadnienia związane z kształtowaniem i projektowaniem urbanistycznym.
 2. Celem Koła jest ułatwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania zainteresowań związanych z gospodarką przestrzenną oraz poszerzanie, promowanie i upowszechnianie wiedzy dotyczącej powyższych zagadnień, w tym rozpropagowywanie na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej kierunku gospodarka przestrzenna. Koło ma na celu również kształtowanie w jego członkach umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów, realizacji przedsięwzięć oraz nawiązywania kontaktów zawodowych.
 3. Koło realizuje cele, o których mowa w punkcie 2. poprzez:
 • organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, dyskusji i innych wydarzeń popularno – naukowych związanych z celami Koła;
 • rozpatrywanie zagadnień naukowo – badawczych;
 • współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Koła, a także kołami naukowymi działającymi na Politechnice Warszawskiej i innych ośrodkach naukowych;
 • organizowanie wyjazdów naukowych.

ROZDZIAŁ III

Członkowie Koła i kandydaci do Koła

 1. Koło tworzą:
 • członkowie zwyczajni
 • członkowie honorowi
 1. Kandydaci do Koła nie wchodzą w skład Koła, ale stanowią bardzo ważny, dopełniający skład Koła element i powinni być traktowani z należytą uwagą.
 2. Członkiem Koła może zostać każdy student i doktorant Politechniki Warszawskiej zainteresowany realizacją celów Koła.
 3. Kandydatów na członków zwyczajnych Koła, zwanych dalej Kandydatami, obowiązuje roczny okres próbny, w trakcie którego muszą wykazać się aktywnym uczestnictwem w przynajmniej jednym projekcie organizowanym przez Koło lub w takim, w którym Koło brało udział.
 4. Kandydaci mają prawo do:
 • udziału w zebraniach, spotkaniach i wszelkich projektach organizowanych przez Koło;
 • otrzymywania beneficjum w postaci:
  1. dofinansowań do wyjazdów, szkoleń i wszelkich innych inicjatyw Koła, przyznawanych przez Zarząd;
  2. gadżetów przygotowywanych przez Koło na okoliczność konferencji, seminariów oraz wszelkich innych projektów organizowanych przez Koło, lub takich,
   w których Koło bierze udział;
 • korzystania z urządzeń, sprzętów i wszelkich form działalności Koła w zakresie realizacji celów regulaminowych i projektów Koła.
 1. Kandydaci mają obowiązek:
 • aktywnie uczestniczyć w działalności i realizować cele statutowe Koła;
 • co najmniej raz w roku uczestniczyć w projekcie Koła lub w projekcie, w którym Koło bierze udział;
 • terminowo wywiązywać się z powierzonych prac;
 • przestrzegać postanowień Regulaminu Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej, niniejszego Kodeksu i uchwał organów Koła;
 • dbać o pozytywny wizerunek Koła i Politechniki Warszawskiej zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz Politechniki Warszawskiej.
 1. Członkostwo nabywa się na mocy uchwały Zarządu, wydanej po rozpatrzeniu pisemnego wniosku złożonego przez kandydata. Uchwała ta wydawana jest w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku.

7a. Kandydatowi na członka Koła przysługuje odwołanie od uchwały Zarządu w przedmiocie odmowy przyjęcia na członka do Walnego Zebrania w terminie 7 dni od otrzymania uchwały Zarządu.

7b. Decyzja Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ust. 2, jest ostateczna.

 1. Członek zwyczajny Koła ma prawo do:
 • uczestniczenia w Walnym Zebraniu;
 • uczestniczenia w otwartych zebraniach władz Koła;
 • korzystania z pomocy pracowników naukowych współpracujących z Kołem;
 • zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Koła;
 • czynnego i biernego prawa wyborczego;
 • działania w imieniu Koła, po uzyskaniu upoważnienia od zarządu Koła;
 • otrzymywania beneficjum w postaci:
  1. dofinansowań do wyjazdów, szkoleń i wszelkich innych inicjatyw Koła, przyznawanych przez Zarząd
  2. gadżetów przygotowywanych przez Koło na okoliczność konferencji, seminariów oraz wszystkich innych projektów;
 • korzystania z urządzeń, sprzętów i wszelkich form działalności Koła w zakresie realizacji celów Koła wymienionych w rozdziale II.
 1. Członek zwyczajny Koła ma obowiązek:
 • przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz uchwał organów Koła;
 • aktywnie uczestniczyć w pracach Koła i składać sprawozdanie z działalności w terminie wyznaczonym przez zarząd;
 • dbać o pozytywny wizerunek Koła i Politechniki Warszawskiej;
 • uczestniczyć w przynajmniej jednym projekcie Koła w okresie jednego roku akademickiego;
 • terminowo wywiązywać się z powierzonych prac.
 1. Członkostwo ustaje na skutek:
 • wykluczenia – dokonanego w drodze uchwały Walnego Zebrania, w przypadku postępowania członka sprzecznego z niniejszym Regulaminem, Statutem PW lub w inny sposób,
  nie dającego się pogodzić z obowiązkami studenta Politechniki Warszawskiej;
 • wykreślenia – dokonanego w drodze uchwały Zarządu, w przypadku utraty przez członka statusu studenta lub doktoranta Politechniki Warszawskiej (nie dotyczy członków współpracujących oraz honorowych) oraz na wniosek samego członka;
 • śmierci członka.
 1. Członkami honorowymi Koła mogą być absolwenci Politechniki Warszawskiej lub zatrudnieni w niej nauczyciele akademiccy, a także inne osoby, które położyły szczególne zasługi dla rozwoju Koła.
 2. Członkostwo honorowe zostaje nadane w drodze głosowania Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu. Członkowi honorowemu zostaje wręczony dyplom pamiątkowy przy najbliższej okazji następującej po nadaniu honorowego członkostwa.
 3. Członkowie honorowi są zobowiązani do godnego reprezentowania Koła.
 4. Spis członków honorowych zostaje umieszczony w danych archiwalnych Koła.
 5. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
 6. Członkiem współpracującym może zostać student każdej uczelni wyższej zainteresowany działalnością Koła.
 7. Członek współpracujący ma prawo:
  • Działać w imieniu Koła po uzyskaniu upoważnienia od Zarządu,
  • Uczestniczyć w otwartych posiedzeniach Zarządu,
  • Zgłaszać opinie, wnioski, postulaty pod adresem władz Koła,
  • Korzystać z urządzeń, sprzętów i wszelkich form działalności Koła w zakresie realizacji celów Koła.
 1. Członek współpracujący ma obowiązek:
 • Przestrzegać postanowień regulaminu,
 • Aktywnie uczestniczyć w pracach Koła,
 • Terminowo wywiązywać się z powierzonych prac,
 • Składać sprawozdania z działalności w terminie wyznaczonym przez Zarząd,
 • Dbać o pozytywny wizerunek Koła oraz Politechniki Warszawskiej.

ROZDZIAŁ IV

Władze Koła

 1. Władzami Koła są:
 • Zarząd
 • Walne Zebranie Członków Zwyczajnych Koła (zwane Walnym Zebraniem)
 1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
 • określanie kierunków pracy Koła;
 • wybór, odwoływanie i uzupełnianie składu Zarządu;
 • udzielanie absolutorium z działalności Zarządu za dany rok akademicki;
 • uchwalanie zmian w Regulaminie Koła;
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
 • nadawanie członkostwa honorowego;
 • podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Koła.
 1. Walnemu Zebraniu przewodniczy Prezes Koła lub osoba przez niego wyznaczona.

4a. Zarząd zwołuje Walne Zebranie przynajmniej raz w roku.

4b. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania ogłaszany jest przez Zarząd nie później niż 7 dni przed terminem Walnego Zebrania. W wyborze terminu Zarząd kieruje się dogodnością czasową członków zwyczajnych.

4c. Zarząd ma obowiązek zwołać Walne Zebranie także:

 • na wniosek co najmniej 25% członków Koła, w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty wpłynięcia wniosku;
 • na wniosek opiekuna Koła w terminie 14 dni od wpłynięcia wniosku.
 1. Zarząd zwołuje Walne Zebranie przynajmniej raz w roku, w związku z wyborami do zarządu. Oprócz tego obowiązkowe jest zorganizowanie przynajmniej 3 spotkań, w sumie:
 • na początku semestru zimowego,
 • na początku semestru letniego,
 • na koniec roku akademickiego.
 1. Uchwały organów Koła podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.
 2. W przypadku braku kworum głosowanie zostaje powtórzone na następnym Walnym Zebraniu, na którym kworum nie jest wymagane, nie później niż 10 dni od daty pierwotnego zebrania.
 3. Uchwały organów Koła nie mogą naruszać powagi lub interesu Politechniki Warszawskiej.
 4. Uchwały organów Koła mogą być uchylone przez Rektora Politechniki Warszawskiej w przypadku ich niezgodności z przepisami prawa, Statutem Politechniki Warszawskiej lub niniejszym Regulaminem.
 5. Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie na okres jednego roku.
 6. Zarząd składa się z od trzech do pięciu członków zwyczajnych Koła.
 7. Funkcję członka Zarządu pełnić można wielokrotnie.
 8. Członkowie Zarządu mają następujące funkcje:
 • Prezes;
 • Wiceprezes;
 • Skarbnik;
 • Sekretarz;
 1. Możliwe jest objęcie przez jednego członka Zarządu kilku funkcji. Prezes Koła nie może pełnić funkcji Skarbnika.
 2. Obowiązkami członków Zarządu jest:
 • kierowanie bieżącą działalnością Koła;
 • reprezentowanie Koła;
 • wybór koordynatorów projektów oraz innych funkcji pozazarządowych w Kole;
 • podział delegatów do komisji wydziałowych i SSPW;
 • obecność na liście mailingowej SSPW oraz RKN;
 • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
 • przyjmowanie oraz wykreślanie członków Koła;
 • podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania.

15a. Wybory do Zarządu odbywają się w listopadzie, zwyczajowo w drugim jego tygodniu.

15b. Kandydaci na członków Zarządu nie później niż 7 dni przed terminem wyborów wypełniają formularz kandydata na członka Zarządu. Nie później niż 6 dni przed terminem wyborów Zarząd udostępnia przynajmniej członkom zwyczajnym listę kandydatów na członków Zarządu
oraz wypełnione przez nich formularze.

15c. Kandydaci przygotowują prezentację z programem wyborczym. W przypadku prezentacji
w formie elektronicznej przekazują ją Zarządowi przynajmniej dzień przed terminem wyborów.

15d. Członków Zarządu obejmuje tajemnica wyborcza, do dnia ogłoszenia kandydatów na członków Zarządu.

15e. W trakcie Zebrania Walnego kandydaci przedstawiają przygotowane wcześniej prezentacje
w kolejności losowej.

15f. Członkowie zwyczajni i goście mogą zadawać pytania kandydatom na członków Zarządu po przedstawieniu wszystkich prezentacji.

 1. Zaprzysiężenie Zarządu następuje dwa tygodnie po wyborach. W tym czasie ustępujący Zarząd spotyka się co najmniej raz z nowo wybranym Zarządem w celu przekazania informacji na temat pełnionych funkcji.
 2. Zarząd zobowiązany jest do zmiany karty upoważnień dostępności klucza do siedziby Koła oraz haseł do kont internetowych w przeciągu dwóch tygodni od wyboru Nowego Zarządu.
 3. Wybory uzupełniające do Zarządu przeprowadza się w wyniku:
 • utraty członkostwa w Kole przynajmniej jednego z członków Zarządu;
 • podania się członka Zarządu do dymisji.

Wybory te przeprowadza się w terminie jednego miesiąca od zaistnienia wyżej wymienionych sytuacji podczas Walnego Zebrania.

 1. Zarząd lub członek Zarządu może być odwołany przez Walne Zebranie na wniosek co najmniej 25% liczby członków Koła.
 2. Obowiązkami Prezesa jest:
 • składanie oświadczeń woli w imieniu Zarządu oraz Koła, chyba że Prezes upoważni
  do tego celu inną osobę;
 • reprezentacja Koła przed władzami wydziału;
 • uczestnictwo w posiedzeniach Rady Wydziału;
 • kontakt ze jednostkami wydziałowymi przy organizacji wydarzeń wydziałowych;
 • utrzymywanie kontaktu z innymi kołami naukowymi.
 1. Obowiązkami Wiceprezesa jest:
 • reprezentowanie KNGP przed władzami uczelni;
 • kontrolowanie koordynatorów projektów oraz odbiór projektów;
 • nadzór nad udzielaniem podziękowań za wykonanie zadań i projektów.
 1. Obowiązkami Skarbnika jest:
 • zarządzanie finansami Koła;
 • obsługa systemu e-wniosek;
 • rozliczanie projektów Koła;
 • kontakt finansowy z Biurem Spraw Studenckich oraz Biurem Dziekana;
 • składanie wniosków o dofinansowania;
 • składanie preliminarzy;
 • kontrolowanie stanu posiadania Koła;
 • zbieranie składek, które nie są przypisane koordynatorom projektów.
 1. Obowiązkami Sekretarza jest:
 • tworzenie raportów ze spotkań w terminie 3 dni po spotkaniu;
 • kontrola zasobu książkowego i medialnego Koła;
 • opracowanie listy członków wraz z danymi kontaktowymi;
 • gromadzenie bazy danych o aktywności członków;
 • kontrola gablotki Koła;
 • nadzór nad archiwizacją danych.
 1. Obowiązkami Rzecznika jest:
 • nadzór nad stroną internetową Koła;
 • nadzór nad organizacją wydarzeń integracyjnych;
 • nadzór nad kontaktami ze sponsorami;
 • tworzenie i kontrola treści dotyczących promocji Koła;
 • kontakt z Rzecznikiem Politechniki Warszawskiej, Biurem ds. Promocji i Informacji Politechniki Warszawskiej oraz Komisji ds. Promocji Wydziału Geodezji i Kartografii;
 • dbałość o gadżety Koła.

25a. Zarząd sam ustala częstotliwość spotkań, w zależności od potrzeb.

25b. Przynajmniej raz w miesiącu odbywa się spotkanie otwarte Zarządu. Przez spotkanie otwarte rozumie się spotkanie Zarządu, na które przyjść może każdy zainteresowany działalnością Koła, zwłaszcza gdy ma propozycje projektu lub współpracy z Kołem.

 1. Wynikiem Walnego Zebrania z wyborem nowego Zarządu jest wybór Prezesa, Skarbnika
  i pozostałych członków/a Zarządu. Podziału pozostałych funkcji Zarządu dokonują członkowie Zarządu na pierwszym posiedzeniu, które odbywa się nie później niż 7 dni od terminu wyborów.

 ROZDZIAŁ V

Opiekun oraz konsultant Koła

 1. Opiekunem naukowym Koła może zostać pracownik naukowy Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.
 2. Opiekun naukowy Koła wybierany jest na czas nieokreślony.
 3. Do kompetencji opiekuna Koła należy:
 • Wspieranie i koordynacja działalności Koła
 • Zatwierdzanie tematów badawczych podejmowanych przez Koło
 • Merytoryczna pomoc w realizacji tematów badawczych podejmowanych przez Koło
 1. Decyzja o wyborze i zmianie Opiekuna podejmowana jest na Walnym Zebraniu, po uprzednim zasięgnięciu opinii Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii.
 2. Konsultantem Koła może zostać pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej posiadający stopień naukowy co najmniej magistra.

ROZDZIAŁ VII

Pozazarządowe funkcje członków Koła

 1. Osoby pełniące wymienione w rozdziale funkcje wybierane są przez Zarząd.
 2. Opiekunem Kandydatów może zostać tylko członek Koła z rocznym lub dwuletnim stażem (wlicza się także staż jako kandydat do Koła).
 3. Do obowiązków Opiekuna Kandydatów należy:
  • Promocja Koła wśród studentów pierwszego roku
  • Obecność na spotkaniu informacyjnym Koła z studentami pierwszego roku
  • Organizacja pierwszego spotkania dla kandydatów na początku roku akademickiego w terminie niekolidującym z zajęciami studentów pierwszego roku
  • Stworzenie bazy danych z podstawowymi informacjami o kandydatach
  • Utrzymywanie stałego kontaktu z Kandydatami
  • Informowanie Kandydatów o bieżącej działalności Koła oraz zachęcanie do brania udziału w projektach i wydarzeniach
 1. Do obowiązków Redaktora Naczelnego strony internetowej należy:
 • Aktualizowanie informacji o Kole na stronie internetowej
 • Tworzenie zapowiedzi i relacji z wydarzeń Koła
 • Przeprowadzenie rekrutacji na redaktorów
 • Administrowanie oraz prowadzenie kanału na serwisie YouTube
 1. Czynności Administratora strony internetowej nadzoruje Rzecznik Koła.
 2. Przewodniczącymi Komisji ds. Integracji jest Rzecznik Koła.
 3. Do obowiązków Komisji ds. Integracji należy:
 • Organizacja spotkań towarzyskich, wyjazdów, gier terenowych i świąt wewnętrznych
 • Współpracuje z Opiekunem Kandydatów w celu integracji Kandydatów z członkami Koła

ROZDZIAŁ VIII

Koordynator projektu

 1. Jest wybierany przez Zarząd.
 2. Koordynator sprawuje nadzór nad powierzonym mu projektem.
 3. Zapoznaje się i działa zgodnie z instrukcją koordynatorów.
 4. Publicznie ogłasza o naborze do projektu.
 5. Organizują spotkania dla osób biorących udział w projekcie i dokonują podziału zadań.
 6. Na bieżąco informuje zarząd o przebiegu prac.
 7. Jest w kontakcie ze Skarbnikiem i informuje go o wszelkich przewidywanych
  i nieprzewidzianych wydatkach.
 8. Współpracuje z opiekunem i konsultantami KNGP.
 9. Koordynator podobnego projektu z poprzednich lat służy pomocą nowemu koordynatorowi.
 10. Po doprowadzeniu projektu do końca, odbytym wydarzeniu, obronie grantu lub innego projektu naukowego Koordynator ma obowiązek stawić się na spotkaniu rozliczającym z Wiceprezesem  oraz Skarbnikiem KNGP. Obecność pozostałych członków KNGP jest fakultatywna.
 11. Podczas spotkania rozliczającego Koordynator ma obowiązek przedstawić listę osób zaangażowanych w projekt wraz z podziałem zadań.
 12. Na spotkaniu tym koordynator zobowiązany jest wgrać na dysk raport z projektu, którego wzór pozyskuje od Zarządu Koła, wraz z dokumentacją powstałą w czasie projektu (w tym wnioskami i podaniami). Do każdego raportu musi być załączone co najmniej 10 zdjęć dokumentujących prace i/lub wykonanie projektu.
 13. Koordynator opisuje członkom Zarządu przebieg procesu i własną opinię na temat pracy własnej, poszczególnych członków oraz współpracy z pozostałymi członkami Koła, pracownikami wydziału oraz innymi jednostkami uczelni lub pozauczelnianymi.
 14. W przypadku rezygnacji Koordynator kontaktuje się z Zarządem i usprawiedliwia swoją rezygnację. Jest zobowiązany do znalezienia nowego Koordynatora i wdrożenia go w projekt. Jeśli jest to niemożliwe wykonuje to Zarząd.

ROZDZIAŁ IX

Archiwizacja danych

 1. Dane archiwizowane są na dysku zewnętrznym. Jest on dostępny wyłącznie dla członków zarządu oraz osób przez niego wyznaczonych, w tym koordynatorów projektów Koła.
 2. Na dysku zewnętrznym gromadzone są:
 • lista członków KNGP z podstawowymi danymi osobowymi
 • preliminarze
 • sprawozdania roczne z działalności Koła
 • sprawozdania roczne z działalności członków Koła
 • zeskanowane raporty z wyborów do zarządu Koła
 • lista członków zarządu z podziałem na delegatów i gości Komisji Wydziałowych
  i Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej
 • lista członków honorowych Koła
 • raporty ze spotkań zarządu
 1. Dane niżej wymienione archiwizowane są na dysku gmail, konta kngospodarkiprzestrzennej@gmail.com. Dostęp ma do niego zarząd oraz koordynatorzy projektów. Hasło musi zostać zmienione po zaprzysiężeniu nowego zarządu.
 2. Na dysku mailowym gromadzone są:
 • pisma i wnioski z lat poprzednich
 • raporty od koordynatorów projektów z poprzednich lat, aktualizowane przez kolejnych koordynatorów w przypadku zmian
 • patronat medialny
 • informacje o uzyskaniu sponsorów wydarzeń Koła
 1. Raport od koordynatorów stanowi swego rodzaju instrukcję dla nowych osób podejmujących się koordynacji takich samych lub podobnych projektów. Powinny znaleźć się tam zwłaszcza informacje o terminie, miejscu i sposobie składania konkretnych wniosków.
 2. Na stronie internetowej Koła zamieszczane są:
 • informacje o władzach Koła oraz sposób kontaktu z nimi
 • relacje z wydarzeń organizowanych przez Koło oraz takich, w których członkowie brali udział
 • zapowiedzi wydarzeń organizowanych przez Koło
 • lista członków honorowych Koła
 1. Sprawozdanie roczne ma formę broszury. Zawarte są w niej m.in.:
 • skład członkowski
 • skład zarządu
 • dane kontaktowe
 • podsumowanie projektów naukowych i innych wydarzeń, które Koło organizowało
  lub w których brało udział
 1. Przed ostatnim spotkaniem w roku akademickim następuje rozliczenie koordynatorów
  ze składanych sprawozdań.
 2. Deklaracje członkowskie gromadzone są w formie papierowej. W przypadku skończenia studiów, wykreślenia lub wykluczenia z Koła są one oddawane byłym członkom.

ROZDZIAŁ X

Biblioteczka Koła

 1. Zasoby biblioteki wypożyczać mogą członkowie KNGP.
 2. Na miejscu (w 405/5) z zasobów mogą korzystać wszyscy zainteresowani.
 3. Wypożyczenia dokonuje się poprzez wpis do rejestru wypożyczeń
 4. Pożyczający może być w posiadaniu max. 2 pozycji jednocześnie.
 5. Z pozycji oznaczonych kolorem czerwonym korzystać można wyłącznie na miejscu. W uzasadnionych przypadkach pozycji można używać na terenie Politechniki Warszawskiej lub szkoleniach i warsztatach KNGP, odbywających się poza terenem Politechniki Warszawskiej.
 6. Zasoby wypożyczać można na okres 2 tygodni.
 7. Okres można przedłużyć, jeśli na pozycję nie oczekuje inna osoba.
 8. Terminu zwrócenia pozycji na czas pilnuje następna osoba w kolejce.
 9. W przypadku potrzeby skorzystania z pozycji związanej z pracą nad projektem naukowym odbywającym się w ramach Koła, osoba ta ma pierwszeństwo w kolejce, a pożyczający ma obowiązek dostarczyć pozycję do biblioteczki niezwłocznie.
 10. Do końca semestru muszą być zwrócone wszystkie pozycje.
 11. W okresie wakacyjnym książki można pożyczać tylko po uzgodnieniu tego faktu z Zarządem KNGP.
 12. W przypadku niezwrócenia książki na czas pożyczający wpłaca 50 groszy kary dziennie do specjalnego słoika. Zbierane fundusze przeznaczone są na zakup nowych pozycji do biblioteczki.
 13. W przypadku zniszczenia lub zgubienia pozycji pożyczający ma obowiązek odkupienia takiej samej pozycji. Jeśli nie jest to możliwe, po zgłoszeniu problemu sekretarzowi, ma obowiązek kupić pozycję o podobnej tematyce i cenie.
 14. Kontrolę nad Biblioteczką sprawuje Sekretarz KNGP. Dokonuje jej przynajmniej raz w miesiącu.

ROZDZIAŁ XI

Tradycje

 1. Koło powinno organizować, współorganizować lub brać udział w następujących wydarzeniach:
 • spotkanie członków i kandydatów na początku roku akademickiego
 • Targi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich KONIK
 • Zebranie Walne z wyborami zarządu
 • GISDay
 • Wyjazd integracyjny Koła (zwyczajowo na przełomie listopada i grudnia)
 • Spotkanie wigilijne jednostek wydziałowych
 • Spotkanie informacyjne dla członków na początku semestru letniego
 • Dni otwarte wydziału i PW
 • Geopiknik
 • Urodziny Koła (zwyczajowo w maju)
 • spotkanie przedwakacyjne połączone z pożegnaniem odchodzących z PW członków
 • Festiwal Nauki
 1. Zaleca się zorganizowanie w roku przynajmniej po jednym z wymienionych wydarzeń:
 • spotkanie dla kandydatów
 • wyjazd integracyjny
 • szkolenie ze specjalistą
 • projekt naukowy
 • warsztaty urbanistyczne
 • ślubowanie nowych członków
 • szkolenie z obsługi programów komputerowych wykorzystywanych w urbanistyce i gospodarce przestrzennej
 1. Do dobrych tradycji Koła należy:
 • uroczyste przyjęcie nowych członków;
 • wykonanie zdjęcia grupowego przynajmniej raz w roku;
 • taniec poloneza o północy na wydarzeniach organizowanych przez Koło.

ROZDZIAŁ XI

Majątek i finanse Koła

 1. Praca w organach Koła ma charakter społeczny.
 2. Dla realizacji swoich celów Koło korzysta ze środków finansowych:
  • przyznanych przez Uczelnię z jej budżetu;
  • przekazanych przez sponsorów w formie darowizny;
  • wypracowanych przez członków Koła i przekazanych na konto uczelni na podstawie umów zawieranych przez uczelnię z innymi podmiotami;
  • dobrowolnych składek członków Koła w przypadku zatwierdzenia ich przez Walne Zebranie członków.

ROZDZIAŁ XII

Postanowienia końcowe

 1. Zmiany dotyczące Regulaminu wprowadza się w drodze uchwały Walnego Zebrania przyjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Rektora Politechniki Warszawskiej.
 3. Rozwiązanie Koła następuje w drodze:
 • uchwały Walnego Zebrania przyjętej bezwzględną większością głosów w obecności
  co najmniej połowy uprawnionych do głosowania;
 • decyzji Rektora o wykreśleniu z Rejestru
 • uchwały Senatu Politechniki Warszawskiej podjętej na wniosek Rektora Politechniki Warszawskiej, na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm. )