Opiekun

alina_maciejewska Prof. dr hab. Alina Maciejewska

Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej

e-mail: a.maciejewska@gik.pw.edu.pl

tel. /022/ 234 55 87

fax. /022/ 234 59 68

 

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Specjalność naukowa – inżynieria środowiska glebowego, gleboznawstwo, rekultywacja terenów zdegradowanych

 

Rozwój naukowy

 • Tytuł zawodowy magistra chemii w 1976 roku;
 • Stopień doktora z zakresu gleboznawstwa w 1985 roku;
 • Stopień doktora habilitowanego z zakresu degradacji i rekultywacji gruntów w 1994 roku;
 • Tytuł naukowy profesora w 2000 roku.

Dorobek naukowy

Prof. dr hab. Alina Maciejewska jest autorką lub współautorką ponad 200 prac, 6 monografii oraz 12 opracowań wdrożeniowych. Wypromowała trzech doktorów i wielu magistrów.

Badania naukowe, które prowadzi dotyczą:

 • chemizmu gleb, w tym w szczególności zawartości metali ciężkich w glebach;
 • degradacji chemicznej gleb;
 • rekultywacji i zagospodarowania gruntów zdegradowanych;
 • wykorzystania substancji organicznej pochodzącej ze źródeł niekonwencjonalnych do rekultywacji obszarów bezglebowych, poprzemysłowych oraz chemicznie zdegradowanych;
 • analizy uwarunkowań przyrodniczych w gospodarowaniu przestrzenią;
 • zarządzania środowiskowego na obszarze gmin;
 • rewitalizacji obszarów zurbanizowanych.

Pozycja naukowa

Członkostwo w organizacjach naukowych:

Członek:

 • Komitetu Geodezji PAN, Sekcji Gospodarki Przestrzennej i Katastru od 2009;
 • Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego od 1976 roku;
 • Komitetu Melioracji i Inżynierii Środowiska Rolniczego PAN, Sekcja Ochrony i Urządzania Przestrzeni Wiejskiej od 1990 roku;
 • Polskiego Towarzystwa Substancji humusowych od 1996 roku;
 • Warszawskiego Towarzystwa Naukowego od 2001 roku;
 • Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej od 1996 roku;
 • International Society of Soil Science od 1986 roku;
 • International Humic Substances Society od 1996 roku;
 • European Society for Soil Conservation od 1996 roku;
 • European Association of Environmental and Resorce Economists od 2005 roku;
 • Zespołu ds. programu 3-tygodniowych studiów *zamorskich” dla studentów MSU-USA. Trzykrotnie w latach 1991, 1992, 1993;
 • Rady Naukowej czasopisma *Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych” Wyd. Instytut Ochrony Środowiska od roku 2005.

Koordynator prac badawczych:

 • Projekt celowy KBN dotyczący problematyki degradacji i rekultywacji obszarów pogórniczych;
 • Detoksykacja gleb zdegradowanych chemicznie;
 • Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów na obszarach przemysłowych;
 • Projekt badawczy KBN dotyczący badania wpływu autostrad na ;zanieczyszczenie gruntów.

Funkcje:

 • Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej- kwiecień 2012- nadal;
 • Kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym – od 1 lipca 2009- 13 kwietnia 2012;
 • Kierownik Zakładu Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów w latach 2005-2009;
 • Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej w kadencji 2005-2008; 2008-2012;
 • Przewodnicząca Rady Programowo-Naukowej ds. kierunku studiów Gospodarka Przestrzenna w latach 2005 – nadal;
 • Przewodnicząca Panelu Ekspertów w Urzędzie Marszałkowskim w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – działania 3.3 t.j. „Zdegradowane Obszary Miejskie, Poprzemysłowe i Powojskowe”;
 • Członek Uczelnianej Rady Nauki PW – od 2008 – nadal;
 • Członek Komisji Senackiej ds. kształcenia w kadencji 1996-1999, 2005-2008;
 • Członek Komisji Senackiej ds. współpracy z zagranicą w kadencji 1999-2002;
 • Członek Zespołu Sterującego ds. Programu Rządowego dla Terenów Poprzemysłowych, powołana decyzją Ministra Środowiska nr 19 z dnia 30.11.2004 i nadal.

Redaktor Naczelna:

 • czasopisma *Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego”. Czasopismo naukowo-techniczne, recenzowane, dofinansowywane przez KBN;
 • Zeszytu nr 455, czasopisma naukowego PAN, „Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych”.

Członek komitetu redakcyjnego:

 • Zeszytów nr 401 i nr 422, czasopisma naukowego PAN, „Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych”.

Organizacja konferencji:

 • Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego i członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Węgiel brunatny w rolnictwie i ochronie środowiska” – zorganizowanej dwukrotnie;
 • Sympozjum Naukowe Polsko-Bośniackie n. t. „Możliwości wykorzystanie węgla brunatnego kopalni Tuzli do rekultywacji gleb zdegradowanych”;
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa p.t. *Obieg pierwiastków w przyrodzie”. Członek komitetu naukowego;
 • Ogólnokrajowa Konferencja Krajowa n.t. *Ekorozwój obszarów wiejskich”.

Odznaczenia i nagrody:

 • Złoty Krzyż Zasługi;
 • nagrody Jego Magnificencji Rektora PW;
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej;
 • wyróżnienia i dyplomy uznania.